Club Membership 1 of 2

1. Gwybodaeth am Aelodaeth 2019-20


TYMOR 2019-20

Mae'r Pwyllgor Gwaith wedi penderfynu cadw strwythur a chyfraddau Aelodaeth y tymor diwethaf ar gyfer y tymor nesaf 2019-20. Dylid talu Aelodaeth cyn diwedd Medi 2019. Disgwylir i chwaraewyr dalu cyn gêm gynta'r tymor.
Gweler isod y cyfraddau a'r dulliau gwahanol i dalu'ch Aelodaeth.

CATEGORISWM
Llawn Chwaraewr £50
Llawn nad yw'n chwarae£30
Oes£500
Is-Lywydd£600
Myfyriwr/Ifanc£20
Di-Waith£20

OS ydych yn talu Aelodaeth Llawn Chwaraewr NEU Aelodaeth Llawn Nad yw'n Chwarae yn barod trwy Archeb Banc nid oes angen gwneud dim.

OS ydych yn dymuno talu Aelodaeth Llawn Chwaraewr NEU Aelodaeth Llawn Nad yw'n Chwarae trwy Archeb Banc am y tro cyntaf, gellir ei wneud trwy:
a) Cwblhau'r ffurflen sydd ar gael ar ein wefan neu o'r Clwb a'i dychwelyd i'r Ysgrifennydd Aelodaeth.
b) Trefnu eich Archeb Banc eich hun am y swm priodol, yn daladwy'n flynyddol ar Fedi 30ain, trwy gysylltu â'ch banc. Fel arfer, gellir gwneud hyn ar lein. Os ydych yn gwneud hyn, mae'n hanfodol eich bod yn cysylltu â ni ar membership@clwbrygbidinbych.org gan ddyfynnu eich cyfeirnod, (yn dechrau os yn bosibl efo CRD19 gyda llythrennau blaen eich enw i ddilyn) er mwyn ein hysbysu, fel y gallwn adnabod pob taliad.

Rhaid gwneud hyn erbyn Medi 23ain.

Gellwch dalu'ch Aelodaeth hefyd mewn arian parod neu efo siec, yn daladwy i “Clwb Rygbi Dinbych”, a'i dychwelyd, ynghŷd â'ch ffurflen gais wedi ei llenwi, i'r Ysgrifennydd Aelodaeth.

Bellach, mae'n bosibl talu'ch Aelodaeth efo cerdyn dros y bar. Gwnewch yn siŵr, os gwelwch yn dda, eich bod yn cyflwyno ffurflen gais Aelodaeth wedi ei llenwi a'ch bod yn derbyn derbyneb yr un pryd. Bydd hyn yn osgoi unrhyw ddryswch neu anghytuno.

Y ffordd hawsaf i dalu heb bapur yw trwy drosglwyddiad electronig i:

Denbigh Rugby Football Club 40-19-12 41155679

Os ydych yn gwneud hyn, mae'n hanfodol eich bod yn cysylltu â ni ar membership@clwbrygbidinbych.org gan ddyfynnu eich cyfeirnod, (yn dechrau os yn bosibl efo CRD19 gyda'ch enw llawn i ddilyn) er mwyn ein hysbysu, fel y gallwn adnabod pob taliad.

Mae Aelodaeth am Oes yn ddeg gwaith ffî Aelodaeth Chwaraewr (£50 x 10). Gall y rhai sydd eisoes yn Aelodau am Oes uwchraddio i fod yn Is-Lywyddion trwy dalu un taliad o £100.

Pa bynnag ffordd yr ydych yn dewis talu'ch Aelodaeth, mae'n holl bwysig eich bod yn sicrhau bod eich cyfeiriad ebost cyfredol gennym fel y gallwn gydnabod derbyn eich taliad.

Dylid anfon pob ffurflen, arian parod neu siec i:
Tom Williams, Ysgrifennydd Aelodaeth, 6 Llys Tudur, Dinbych LL16 4AL

Gellir hefyd cysylltu â fo ar membership@clwbrygbidinbych.org neu 07733 396388 os oes gennych unrhyw gwestiynau.

docx

Gwybodaeth am Aelodaeth 2019-2020

319.9KB
Download